Johtamispalvelut

Johtamisjärjestelmät 

Johtamisjärjestelmät ovat olennainen osa yrityksen toimintaa. Ne ovat arjen työkaluja, joiden avulla ohjataan prosesseja, sekä hallitaan yrityksen liiketoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.  

Autamme asiakkaitamme rakentamaan ja kehittämään omaan toimintaansa soveltuvat HSEQ-johtamisjärjestelmät.

Ulkoistettu HSEQ-päällikkö

HSEQ-tehtävien hoito vaatii paljon asiantuntemusta ja aikaa. Me autamme silloin, kun tarvitaan tukea toiminnan kehittämiseen, tai arkisista toiminnoista ja viranomaisvelvoitteista selviytymiseen. Palvelumme rakennetaan aina tapauskohtaisesti, mutta se voi pitää sisällään mm. seuraavia toimintoja: 

  • Johtamisjärjestelmien (14001/45001/9001/Ekokompassi) ylläpito ja kehittäminen 
  • Lakisääteisten vaatimusten täyttymisen arviointi (VTA) 
  • Toimittaja-arvioinnit ja toimitusketjun vaatimustenmukaisuus
  • Viranomaisneuvottelut ja lupaprosessit  
  • Lupavelvoitteiden omavalvonta ja vuosiraportointi 
  • Työsuojelutoiminnan kehittäminen ja ylläpito 
  • Riskien arvioinnit, niiden hallinta ja minimointi 
  • Raportointi (johdolle/hallitukselle) havaituista kehityskohteista

Ympäristöjuridiikka 

Neuvonta ja asiakirjat 

Ympäristölainsäädännön syvä osaaminen ja kokemus tulkinnasta nousee keskeiseen rooliin yhä useammissa hankkeissa. Lainsäädäntö luo myös sitovan perustan sille, mille yritys voi vastuullisuustoimintaansa rakentaa. Tarjoamme asiantuntijatukea lainsäädännöllisissä kysymyksissä, on kyse sitten yksityiskohtiin liittyvästä nopeasta neuvonnasta tai kokonaisen suunnittelu- tai muutoksenhakuprosessin läpiviennistä.

Keskeinen osa tekemistämme on ympäristövaikutusten arviointiin, ympäristölupiin ja ympäristövastuisiin liittyvä neuvonta. Maaperän ja pohjaveden suojelun vastuukysymykset, ympäristövahinkovastuut sekä esimerkiksi luonnonsuojelulainsäädäntöön liittyvät kysymykset ovat tyypillisten toimeksiantojen aihepiirejä. Toimimme myös esimerkiksi kaavoitus- ja kiinteistökehitysprojekteissa asiakkaan tukena osallistuen riskien kartoittamiseen, toiminnan suunnitteluun, kauppaneuvotteluihin ja lunastusprosesseihin.

Käytettävissä on aina tarvittaessa myös teknisten ja ympäristöasiantuntijoidemme saumaton tuki. Yhteistyöllä muiden osaajiemme kanssa saavutetaan merkittäviä ajankäyttö- ja kustannushyötyjä. Lakiapu on tällöin helppo myös kohdentaa joustavasti siihen vaiheeseen, missä sitä tarvitaan.

Hankkeiden strateginen suunnittelu

Uudishankkeita ja toiminnan muutoshankkeita suunnitellessa on syytä panostaa hankkeen aikataulun ja riskien tunnistamiseen ja hallintaan, ja tehdä tietopohjaisesti päätöksiä etenemisvaihtoehdoista jo feasibility study-vaiheessa tai sitä ennen. Teemme hankkeelle oman tiekartan lupa- ja päätösmenettelyistä, sidosryhmien hallinnasta ja riskeihin varautumisesta ja tuemme sisäistä ja ulkoista päätöksentekoa sekä juridiikan että teknisen asiantuntemuksemme pohjalta.