Vastuullisuuspalvelut

ESG-polku 

ESG tarkoittaa vastuullisuustavoitteiden asettamista mitattavaan muotoon. Tavoitteet voivat kattaa sekä ympäristöön (Environment), sosiaalisiin velvoitteisiin (Social) ja hallintotapaan sekä tiedonhallintaan (Governance) liittyviä mittareita. Hyvä ESG-polku on matka, jota käydään yhä uudelleen jatkuvan parantamisen periaattein, samoin kuin esimerkiksi laatu- ja ympäristöjohtamisessa on totuttu.

safetyneer-2022-green-4

CSRD-paketit 

Light

Tukemaan jo aloitettua vastuul­lisuus­työtä tai kevyen alun haluavalle

 • Nykytilan kartoitus ja sparraus jatkovaihtoehdoista
 • Raportointikehyksen valinta
 • Toimintasuositukset
 • Excel-pohjaiset työkalut käyttöön tiedon koostamiseen
 • Tuki oman työskentelyn aikana (teams / puhelin / sähköposti)
2500€

Basic

Peruspaketti vastuullisuustyön ja raportoinnin haltuunotolle

 • Nykytilan kartoitus
 • Vastuullisuustavoitteet ja KPI:t (olennaisuusanalyysi sisältäen työpaja / kyselyosuuden)
 • Raportointikehyksen valinta
 • Toimintasuositukset
 • Excel-pohjaiset työkalut käyttöön tiedon koostamiseen
 • Tuki oman työskentelyn aikana (teams / puhelin / sähköposti)
6000–8000€

Avaimet käteen

Reilusti tukea vastuullisuustyön suunnitteluun ja toteutukseen

 • Basic-palvelu ja lisäksi mm.:
 • Tiedonkeruu yhtiöltä ja tarvittavilta sidosryhmiltä
 • Vastuullisuusraportoinnin tekstien tuottaminen
 • Mahdollisuus tilapäiseen henkilöstöresurssiin vastuullisuusohjelman toteuttamisessa
 • Sovittaessa vuosittaiset päivitykset

Vastuullisuusstrategia on olennainen osa vastuullisesti toimivan yrityksen toimintaa ja se tulee kytkeä muun liiketoimintastrategian ja toiminta­järjestelmien olen­naiseksi osaksi. Autamme strategian tavoitteiden aset­tamisessa, tavoit­teiden määrittämisessä sekä strategia­työhön sitouttamisessa ja tavoitteiden seurannassa. 

Olennaisuus­analyysi on vastuul­lisuus­raportoin­nissakin edellytet­tävä työkalu, jossa tunnistetaan tärkeimmät vastuul­lisuuden paino­piste­alueet. Analyysi sisältää sekä yrityksen omien näkemysten arvioinnin että myös tärkeimpien sidos­ryhmien odotusten kartoit­tamisen. Olennaisuus­analyysillä varmistat, että vastuul­lisuus­työ kohdistuu asioihin, jotka ovat merkit­täviä myös asiak­kaille ja sidos­ryhmille.

EU:n kestävän rahoituksen luokittelu­järjestelmän eli taksonomian tavoite on luoda kriteeristö sille, minkälainen liike­toiminta on kestävää ympäristön kannalta. Taksonomia-asetuksen kautta on pyritty määrit­telemään, mitkä sijoitus­kohteet ja hankkeet ovat kestäviä ilmaston ja ympäristön kannalta ja minkälainen liiketoiminta edistää taksonomiaan sisällytettyjä ympäristö­tavoitteita. Taksonomian tarkoitus on erottaa kaikesta liike­toiminnasta se osuus, joka edistää ilmasto- ja ympäristö­tavoitteita, ja jonka rahoit­tamisesta syntyy yhteis­kunnalle lisähyötyä.

Taksonomian olennainen osa on myös ”do no significant harm” -periaate. Se tarkoittaa, että yhtä luokittelun piiriin kuuluvaa ympäristö­tavoitetta ei voida edistää niin, että se aiheuttaa olennaista haittaa jonkin muun tavoitteen toteutumiselle. 

Taksonomia-asetuksella on määritelty kuudenlaisia ympäristö­tavoitteita:

 • ilmastonmuutoksen hillintä 
 • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu 
 • siirtyminen kiertotalouteen 
 • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen 
 • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 

Osalle tavoit­teista on jo hyvinkin yksityis­kohtaiset kriteerit olemassa, osalle niitä vasta kehitetään. Taksonomia-arvioinnilla selvitetään, kuinka yrityksen liike­toiminta sijoittuu suhteessa kritee­reihin. Tämän tiedon hankkiminen voi olla olennaista esimerkiksi yritys­kauppa­tilanteissa, toimitettaessa tietoja asiakkaille toimitus­ketjujen vastuul­lisuuteen liittyvissä kysymyksissä, rahoitusta haettaessa tai muuten toiminnan kehittämisen ja inves­tointien suunnit­telun yhteydessä. Joissain tilanteissa taksonomia-arviointi voi tukea myös ympäristö­vaikutusten arviointi- ja ympäristö­lupa­prosesseja.

Autamme toimitus­ketjujen hallintaan liittyvissä haasteissa, oli kyse sitten toimittaja-auditoinneista, omien toimittaja­velvoitteiden rapor­toinnista (esim. Ecovadis) tai hankinta­käytäntöjen kehittämisestä. Voimme auttaa määrittelemään riittävän kunnian­himoiset mutta toteuttamis­kelpoiset kriteerit vihreämmille hankinnoille ja auttaa hankintojen toteuttamisessa myös esimerkiksi hankinta­lain­säädännön reunaehdot huomioiden.

Autamme vastuullisuuden mitattavien tavoitteiden määrittämisessä, kehittämis­tavoitteiden asettamisessa sekä myös tiedon hallinnassa ja saat­tamisessa raportointi­kelpoiseen muotoon.

Vastuullisuus­raportointi tarkoittaa vuosittaista vastuul­lisuuteen ja kestä­vyyteen liittyvien tietojen raportointia tyypillisesti toiminta­kertomuksen yhteydessä. Järjestely on jo suur­yrityksille pakollinen, mutta tulee EU:n CSRD-direktiivin myötä laajenemaan pienempiinkin toimijoihin. Raportoinnin tulee kattaa tiedot ympäristöasioista, sosiaalisista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Rapor­tointiin liittyy myös kaksinkertaisen olennai­suuden peri­aate (double materiality), jonka mukaisesti yritykset arvioivat kestävyys­asioiden, kuten esimerkiksi ilmaston­muutoksen vaikutuksia yrityksen tulokseen ja toimintaan (outside-in), sekä yrityksen oman toiminnan vaiku­tuksia ihmisiin ja ympäristöön (inside-out).

Autamme asiakkaitamme raportin tai siihen liittyvien selvitysten tuottamisessa ja datankeruussa. Raportoinnin viitekehyksenä voi toimia jo nykyisin yleisesti käytetty GRI, tuleva CSRD tai sitä tukeva ESRS.

safetyneer-2022-green-111

LCA- ja EPD-laskennat 

Hiiijalanjälkilaskenta tai elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on menetelmä tuot­teen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten hiilijalanjäljen ana­lysoin­tiin ja arvioin­tiin. Täydel­linen elin­kaari käsittää materiaalien hankinnan luonnosta, niiden proses­soinnin ja kulje­tuksen sekä tuotteen valmis­tuksen, jakelun, käytön, uudelleen­käytön, huollon, kierrä­tyksen ja hylkäämisen.

Elinkaari­arvioinnin toteuttamisen helpottamiseksi on laadittu kansainvälisen standardi­sointi­järjestön ISO:n 14040-sarjan standardit. Arvioin­teja voidaan tehdä yritys-, tuote- tai esimerkiksi kiinteistö­kohtaisesti. Tyypil­listä on laskennan toteut­taminen GHG-protokollan mukaisesti, jolloin laskenta toteutetaan valitussa laajuudessa Scope 1-3 mukaisesti. Scope 1 kattaa suorat päästöt, jotka syntyvät organi­saation omasta energian­tuotannosta, sen omistamista ja hallin­noimista kiinteis­töistä ja ajo­neuvoista. Scope 2 puolestaan kattaa epä­suorat päästöt kuten osto­energian hankinnan. Muut yrityksen tai organi­saation toiminnasta syntyvät epäsuorat päästöt sisältyvät Scope 3:een.

LCA-laskentojen avulla voidaan määritellä tuotteen tai organisaation hiilijalanjälki ja suunnitella keinoja CO2-päästöjen vähentämiseen.  

EPD eli tuotteen ympäristöseloste on LCA-pohjainen, ulko­puolisen varmentajan todentama serti­fikaatti tietyn tuotteen ympäristö­vaikutuksista. EPD -ympäristö­selosteessa tuotteen ympäristö­vaikutukset on koottu ja laskettu tuotteen koko elin­kaaren ajalta raaka-aine­hankinnasta aina loppu­sijoitukseen saakka. EPD:iden avulla tuotetaan tietoa rakennut­tajille ja suunnitteli­joille tuotteiden ja materiaalien ympäristö­kysymyksistä, ja EPD:n olemassa­olo voi olla hankinnan edellytys.

Tuotamme LCA- ja EPD-laskentoja valmistavan teollisuuden tarpeisiin ja meillä on kokemusta monipuolisesti erilaisten tuotteiden ja tuotanto­prosessien arvioinnista.